Ochrana osobních údajů zákazníků

Prohlášení o ochraně osobních dat a údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a zavazuje se chránit tyto údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Aby bylo možné zajistit dodání objednaného zboží a komunikovat se zákazníkem v této věci, je nutné se před objednáním vybraného zboží jako nový zákazník zaregistrovat a při registraci uvést požadované osobní údaje. Jedná se o:

  • emailová adresa
  • křestní jméno a příjmení
  • adresa (tj. ulice, číslo domu, město, PSČ a stát)
  • telefon
  • heslo

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám a nevyužíváme je k žádným jiným účelům, pouze jen k výše uvedeným. Rovněž tyto údaje nepředáváme mimo území ČR.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
Máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme pokud nás o to požádáte.

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nás o to požádáte, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva je zaslání emailu na naši emailovou adresu, případně nás můžete kontaktovat telefonicky viz naše kontaktní údaje.

Lze tyto údaje změnit?

Veškeré údaje můžete podle potřeby upravit v nastavení vašeho účtu.

Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz